Освітня програма закладу на 2019-2020 навчальний рік.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

спеціалізованої загальноосвітньої

школи  І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням англійської  мови

Новокаховської МР

Херсонської області

______________________ О.М.Олійник

______________________ 2019  рік

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

спеціалізованої загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

з поглибленим вивченням англійської мови

Новокаховської МР

Херсонської області

 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1-2 класи

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 1

від   30.08.2019  серпня  2019)

 

 

Загальні положення освітньої програми
І ступеня

 

Освітня програма  спеціалізованої загальноосвітньої  школа І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням англійської мови  Новокаховської МР Херсонської області  І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від  21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти».

Освітня програма початкової освіти (далі – Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

– дитиноцентрованості і природовідповідності;

– узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

– науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

– наступності і перспективності навчання;

– взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

– логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

– можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

– творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

– адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування;

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади;

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційнокомунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях;

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя;

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;         11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів ;

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів закладу загальної середньої освіти складає 805 годин/навчальний рік, для 2 класів – 875 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах І ступеня (далі –навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів та передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, яка враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення та в якій передбачено додаткові години на вивчення курсів за вибором, індивідуальні та групові заняття. Варіативна складова навчальних планів початкової школи використовується на посилення предметів інваріантної складової навчального плану ( у 1-х класах – англійська мова).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту” не більше 30 учнів.

У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517) при кількості учнів більше 27.

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, у 2 класі – 40 хвилин. Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова викладання українська.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

 

1, 2 клас (І-й цикл за проектом «Нова українська школа»)

Навчальний план для 1 класу на 2019/2020 навчальний рік складено на основі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко.

Мовно-літературна освітня галузь включає предмети «Українська мова»(«Навчання грамоти»), іншомовна – «Іноземна мова»(англійська).

Математична галузь реалізується через окремий предмет “Математика”.

Мистецька освітня галузь реалізується  предметом « Мистецтво» .

Технологічна галузь – «Трудове навчання»

Відповідно до Державного стандарту, затвердженого в 2018 році, у 1 класі відбувається інтеграція природничої, громадянської та історичної, соціальної, здоров’язбережувальної освітніх галузей в один предмет “Я досліджую світ”.

Фізкультурна освітня галузь реалізується предметом “Фізична культура”.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовані відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій з таких варіативних модулів:

 • Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;
 • Вправи для оволодіння навичками пересувань;
 • Вправи для опанування навичками володіння м’ячем;
 • Стрибкові вправи;
 • Ігри для активного відпочинку;
 • Вправи для розвитку фізичних якостей.

Навчальний план для 2 класу на 2019/2020 навчальний рік складено на основі типової освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко.

Мовно-літературна освітня галузь включає предмети «Українська мова» і «Літературне читання», іншомовна – «Іноземна мова»(англійська).

Математична галузь реалізується через окремий предмет “Математика”.

Мистецька освітня галузь реалізується  предметом « Мистецтво» . Технологічна галузь – «Трудове навчання». Відповідно до Державного стандарту, затвердженого в 2018 році, у 2 класі відбувається інтеграція природничої, громадянської та історичної, соціальної, здоров’язбережувальної освітніх галузей в один предмет “Я досліджую світ”. Фізкультурна освітня галузь реалізується предметом “Фізична культура”. Інформатична галузь – «Інформатика».

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і співвіднесено з обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти.

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Зміст навчання», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Спільними для всіх ключових компетентностей для 1-х класів   є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досягаються через використання інтерактивних форм і методів навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії тощо.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти.Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності викладання у початковій школі  повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми, підручники, які мають гриф МОН.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – для учнів початкової школи  створюється цілісне і креативне освітнє середовище згідно вимог НУШ; за кожним класом закріплено окремий кабінет, а для проведення уроків іноземної мови учні можуть використовувати можливості спеціалізованих кабінетів старшої школи; згідно вимог техніки безпеки обладнано окрему малу спортивну залу для учнів початкової школи;

якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідає заступник директора з навчальної роботи Л.А.Павловець, яка опікується:

оновленням методичної бази освітньої діяльності;

контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;

моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створенням необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та післядипломну курсову підготовку.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднені навеб-сайті закладу освіти.

На основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

 

 

 

 

Додаток 1

                               Робочий навчальний план для 1-х класів

з навчанням українською мовою

(Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас),  розроблена під керівництвом О.Я.Савченко, наказ МОН України  №268  від 21.03.2018 , додаток 1)

 

Назва

освітньої галузі

 

Предмети

 

 

Кількість годин

на тиждень

1-А 1-Б. 1-В 1-Г
Мовно-літературна Українська мова       3.5      3.5        3.5 3.5
Літературне читання       3.5      3.5        3.5 3.5
Іншомовна Іноземна мова

(англійська)

2 2 2 2
Математична Математика 4 4 4 4
Я досліджую світ (природонича,

громадянська й історична, cоціальна,здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ       3        3         3 3
Технологічна Трудове навчання       1        1        1 1
Інформатична Інформатика       –
Мистецька Мистецтво 2 2 2 2
Фізкультурна* Фізична культура 3 3 3 3
Усього   19+3 19+3 19+3 19+3
Варіативний складник  
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей,проведення індивідуальних консультацій та групових занять   1 1 1       1
Використано:(підсилення предмету англ..мова)   1 1 1 1
Вакансія:   0 0 0 0
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня   20 20 20 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)   25 25 25 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план для 2-х класів

з навчанням українською мовою

(Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти (1-4 клас),  розроблена під керівництвом О.Я.Савченко, наказ МОН України  №268  від 21.03.2018 , додаток 1)

 

Назва

освітньої галузі

 

 

Предмет

 

Кількість годин

на тиждень

2-А 2-Б. 2-В
Мовно-літературна Українська мова 3.5 3.5 3.5
 Літературне читання 3.5 3.5 3.5
Іншомовна Іноземна мова(англійська) 3 3 3
Математична Математика 4 4 4
Я досліджую світ (природонича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Я досліджую світ  

3

 

3

 

3

Технологічна Трудове навчання 1 1 1
Інформатична Інформатика 1 1 1
Мистецька Мистецтво 2 2 2
Фізкультурна* Фізична культура 3 3 3
Усього   24 24 24
Варіативний складник  
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять   1 1 1
Використано:   0 0 0
Вакансія:   1 1 1
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня   22 22 22
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)   25 25 25

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Додаток 2

 

Перелік навчальних програм Нової української школи І ступеня

(наказ МОН України №268 від 21.03.2018)

 

№ п/п Назва навчальної програми
1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Підручники для 1 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями

та затверджені рішенням педагогічної ради від 17.05.2018 № 8

 

 1. «Українська мова. Буквар» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) авт.: Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. – 90 прим.
 2. «Англійська мова» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) авт.: Герберт Пухта, Ґюнтер Ґернґрос, Пітер Льюіс-Джонс – 90 прим.
 3. «Математика» підручник для 1 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Бевз В. Г., Васильєва Д. В. – 90 прим.
 4. «Я досліджую світ» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) авт.: Бібік Н. М., Бондарчук Г. П. – 90 прим.
 5. «Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти авт.: Рубля Т. Є., Щеглова Т. Л., Мед І. Л. – 90 прим.

 

Підручники для 2 класу, які мають гриф МОН, обрані учителями

та затверджені рішенням педагогічної ради від 05.03.2019 № 6

 

 

Підручник

1 .«Англійська мова» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом) Герберт, Пухта; Ґюнтер, Ґернґрос; Пітер, ЛьюісДжонс (2019)
2.«Українська мова та читання» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Автор Большакова, І. 0., Пристінська, М. С.
3.«Математика» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти Автор Гісь, О. М. , Філяк., І. В.
4.«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Автор Большакова, І. О. , Пристінська, М. С.
5.«Мистецтво» підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів загальної середньої освіти Автор Рубля, Т. Є., Мед, І. Л., Щеглова, Т. Л.
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

спеціалізованої загальноосвітньої

школи  І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням англійської  мови

Новокаховської МР

Херсонської області

______________________ О.М.Олійник

______________________ 2019  рік

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

спеціалізованої загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

з поглибленим вивченням англійської мови

Новокаховської МР

Херсонської області

 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

3-4 класи

 

 

 

 

 

 

Погоджено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 1

від 30.08.2019   серпня  2019)

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Загальні положення освітньої програми
І ступеня

Освітня програма  спеціалізованої загальноосвітньої  школа І-ІІІ ступенів

№ 8 з поглибленим вивченням англійської мови  Новокаховської МР Херсонської області  І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (для 2-4 класів).

Освітня програма початкової освіти (далі – Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів (додатки 1-3);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН (додаток 4,5);

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладу загальної середньої освіти складає 1820 годин/навчальний рік: для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах І ступеня (далі – навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів та передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, яка враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» не більше 30 учнів.

У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517) при кількості учнів більше 27.

Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним навчальним тижнем.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків   у 2-4 класах – 40 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мови  викладання українська (3-А,Б, 4-А,Б) та російська(3-В,Г, 4-В).

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Освітня галузь «Мови і літератури» (мовний і літературний компонент) з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному  плані реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова(англійська)».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі».

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров’я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через навчальний предмет  «Мистецтво».

У 3-4 класах  відповідно до спеціалізації школи поглиблено вивчається англійська мова.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформовані відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій з таких варіативних модулів:

 • Вправи для формування культури рухів з елементами гімнастики;
 • Вправи для оволодіння навичками пересувань;
 • Вправи для опанування навичками володіння м’ячем;
 • Стрибкові вправи;
 • Ігри для активного відпочинку;
 • Вправи для розвитку фізичних якостей.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (додатки1-2).

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності викладання у початковій школі  повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми, підручники, які мають гриф МОН.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – для учнів початкової школи  створюється цілісне і креативне освітнє середовище згідно вимог ; за кожним класом закріплено окремий кабінет, а для проведення уроків інформатики та іноземної мови учні можуть використовувати можливості спеціалізованих кабінетів старшої школи; згідно вимог техніки безпеки обладнано окрему малу спортивну залу для учнів початкової школи;

якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Л.А.Павловець, яка опікується:

оновленням методичної бази освітньої діяльності;

контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;

моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створенням необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та післядипломну курсову підготовку.

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднені на веб-сайті закладу освіти.

На основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

№ додатку робочого навчального плану Класи Примітка Типовий навчальний план
1. 3-А,Б,

4-А,Б

 

з 5-денним режимом занять, з українською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня,   затверджена наказом МОН України  від 20.04.2018 № 407 (таблиця 4)
2.  3- В,Г

4-В

 

з 5-денним режимом занять,

з російською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня,   затверджена наказом МОН України  від 20.04.2018 № 407 (таблиця 5)

 

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. Продовження навчання у 2-4-х класах відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. Згідно заяв батьків та відповідно до довідок ЛКК та направлень ПМПК протягом року організовується індивідуальна форма навчання для учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

                                             Робочий навчальний план

для спеціалізованих 3,4-х класів з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов

(Наказ МОН України від 20.04.2018 №407, Табл.4)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах  
3-А 3-Б 4-А 4-Б  
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 3.5 3.5 3.5 3.5  
Літературне читання 3.5 3.5 3.5 3.5  
Іноземна мова 3 3 4 4  
Математика Математика 4 4 4 4  
Природознавство Природознавство 2 2 2 2  
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 1  
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1 1 1 1  
Технології Трудове навчання 1 1 1 1  
Інформатика 1 1 1 1  
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1  
Фізична культура** 3 3 3 3  
Усього 21+3 21+3 22+3 22+3  
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 1 1  
Використано: 0 0 0 0  
Вакансія: 2 2 1 1  
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23 23 23  
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

26 26 26 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Робочий навчальний план

для спеціалізованих 3,4-х класів  з навчанням  російською мовою

 і поглибленим вивченням іноземних мов

                         (Наказ МОН України від 20.04.2018 №407, Табл.5)

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах  
3-В 3-Г 4-В  
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Мова навчання(російська) 2.5 2.5 2.5
Літературне читання(рос.) 2.5 2.5 2.5
Українська мова 2 2 2
Літературне читання 2 2 2
Іноземна мова(англійська) 3 3 4
Математика Математика 4 4 4
Природознавство Природознавство 1 1 1
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1
Мистецтво Мистецтво*/музичне мистецтво, образотворче мистецтво 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Усього 22+3 22+3 23+3  
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1  

0

 
Використано: 0 0           0  
Вакансія: 1 1          0  
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 23 23  
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 26 26 26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)

 

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
5. Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
7. Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
11. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи
12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

спеціалізованої загальноосвітньої

школи  І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням англійської  мови

Новокаховської МР

Херсонської області

______________________ О.М.Олійник

______________________ 2019  рік

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

спеціалізованої загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

з поглибленим вивченням англійської мови

Новокаховської МР

Херсонської області

 

 

 

 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

5-9 класи

 

 

 

 

 

 

Погоджено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 1

Від 30.08.2019 року   серпня 2019)

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Загальні положення освітньої програми
ІІ ступеня

Освітня програма  спеціалізованої загальноосвітньої  школа І-ІІІ ступенів

№ 8 з поглибленим вивченням англійської мови  Новокаховської МР Херсонської області розроблена на виконання Закону України «Про освіту», ст. 15 Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», згідно з наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня». П’ятиденний режим роботи навчального закладу визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63).

Освітня програма базової середньої освіти (далі – Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів (додаток 1);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН (додаток 2);

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Освітньою програмою.

Освітня програма закладу базової середньої освіти  передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднена на веб-сайті закладу.

На основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план ІІ ступеня, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти складає 5845 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Мовою навчання у закладі є українська (5-А,Б,В,Г, 6-А,Б.В класи) та російська(7-А,Б, 8-А,Б,В,9-А,Б). З 2003 року згідно з рішенням Херсонської обласної експертної ради з ліцензування та атестації закладів освіти (свідоцтво про атестацію серія 30-Д № 220159, Протокол від 06.11.2003 № 42) школа має статус спеціалізованої з поглибленим вивченням англійської мови. Російська мова учнями вивчалася учнями з 1-го класу. Тому за основу взято навчальні плани для спеціалізованих класів з українською мовою навчання і поглибленим вивченням іноземних мов (для 5,6 –х класів) (таблиця 3 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405) та  навчальні плани для спеціалізованих  класів  з навчанням російською мовою і поглибленим  вивченням іноземних мов( для 7-А,Б, 8-А,Б,В 9-А,Б класів) (таблиця 4 до Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405).

Варіативна складова навчального плану закладу освіти враховує особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Варіативна складова навчальних планів використовується на:

запровадження факультативів, курсів за вибором;

індивідуальні заняття та консультації.

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2019 року) конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, індивідуальні та факультативні заняття. Факультативні  заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

За рахунок годин варіативної складової  на 2019-2020 навчальний рік заплановано:

Передбачено години на:

 • факультативи:
Класи Предмет Кількість годин Програма
5-А,Б.В,Г класи «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» 4Х0.5 годин Програма факультативного курсу «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» Лист Міністерства

освіти і науки України  № 1/9-413 від 06.06.2013 р.

5 класи «Російська мова» 3Х1 годині Факультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання (за новим Держстандартом). Схвалено науково- методичною комісією для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою . Лист МОН України від 15.07.2013 № 1/11-11508, укладач О.Ю. Крюченкова.
6–Б клас «Таємниці морфології»(I частина) 1Х1 Факультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання (за новим Держстандартом). Схвалено науково- методичною комісією для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою .Протокол №5 від 01.07.2013р.(Лист МОН України  від 15.07.2013 р. № 1/11-11508). Укладач О.Ю. Крюченкова.

 

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани ІІ ступеня містять усі предмети інваріантної складової, передбачені таблицями 2,3,4 до Типової освітньої програми.

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

Математика в 7-9-х  класах вивчається окремими предметами «Алгебра», «Геометрія».

В рамках галузі «Мистецтво» у 5,6,7-х класах школі викладаються  окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», у 8-9-х класах – курс «Мистецтво».

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічного забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення методичної комісії вчителів фізичної культури та спорту (протокол від 11.06.2018 № 2) обрано такі модулі:

 

5-6-7 класи модуль легкої атлетики,  модуль футболу, модуль гімнастики,  модуль волейболу,  модуль баскетболу
8- 9 класи модуль легкої атлетики, модуль гімнастики, модуль волейболу,модуль баскетболу

 

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення обрано такі модулі для вивчення предмета «Трудове навчання»:

класи хлопці дівчата
5 Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом (Брелок).
Технологія виготовлення виробів оздоблених аплікацією
6 Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом (органайзер для рукоділля)
7 Технологія виготовлення виробів із деревини Технологія виготовлення виробів вишитих виробів (мережка,гладь,хрестик)
8 Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення Технологія виготовлення в’язаних  виробів
9 Техніка виготовлення

комплексного виробу

Технологія виготовлення штучних квітів

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами) та згідно з рішенням  виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської області  № 150 від 23.05.2018 року.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх враховано при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Продовження навчання у 5-9-х класах відбувається відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми (таблиця 1), підручники, які мають гриф МОН, (для 5-6 класів обрані учителями та затверджені рішенням педагогічних рад);

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – учні середньої школи навчаються за кабінетною системою; предметні кабінети, майстерні і спортивна зала обладнані відповідно до вимог Положення про навчальний кабінет та вимог техніки безпеки;;

якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно вимог навчальних програм та обліковується у класному журналі.

За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідають заступники директора з навчально-виховної роботи    Н.С.Мовчан та К.О.Коршунова, які опікуються:

оновленням методичної бази освітньої діяльності;

контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;

моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створенням необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та післядипломну курсову підготовку.

№ додатку робочого навчального плану Класи Примітка Типовий навчальний план
1. 5-А, Б, В,Г

6-А,Б,В

 

з 5-денним режимом занять,

з українською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,   затверджена наказом МОН України  від 20.04.2018 № 408 (таблиця 3)
2,3 7-А,Б,

8-А,Б,В,

9-А,Б

з 5-денним режимом занять,

з російською мовою навчання і поглибленим вивченням англійської мови

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня,   затверджена наказом МОН України  від 20.04.2018 № 408 (таблиця 4)

 

           Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. Згідно заяв батьків та відповідно до довідок ЛКК та направлень ПМПК протягом року організовується індивідуальна форма навчання для учнів, які не можуть відвідувати школу  за станом здоров’я.

Освітня програма закладу базової середньої освіти  передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднена на веб-сайті закладу.

На основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план ІІ ступеня, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 1

Робочий навчальний план

для спеціалізованих 5-х класів з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов

(Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, Табл.3)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А 5-Б 5-В 5-Г
Мови і літератури Українська мова    3,5    3,5   3,5   3,5
Українська література 2 2 2 2
Перша іноземна мова(англійська) 5 5 5 5
Друга іноземна мова(французька) 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія
Основи правознавства
Мистецтво* Образ.мистецтво 0.5 0.5 0.5 0.5
Музичне мистецтво 0.5 0.5 0.5 0.5
Математика Математика 4 4 4 4
Природо-знавство Природознавство 2 2 2 2
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3
Разом 26,5+3 26,5+3 26.5+3 26.5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1,5 1.5 1.5 1.5
Факультатив: «Психологічний розвиток особистості молодшого підліткового віку» 0.5 0.5 0.5 0.5
Факультатив «Русский язык» 1 1 1
Вакансія: 0 0 1 0
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 28 28
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 28+3 28+3 28+3

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Робочий навчальний план

для спеціалізованих 6-х класів з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов

(Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, Табл.3)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
6-А 6-Б 6-В
Мови і літератури Українська мова 3,5 3.5 3.5
Українська література 2 2 2
Перша іноземна мова(англійська) 5 5 5
Друга іноземна мова(французька) 2 2 2
Інтегрований курс «Література» (корінного народу, національної меншини та зарубіжна) 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства
Мистецтво Музичне мистецтво 0.5 0.5 0.5
Образотворче мистецтво 0.5 0.5 0.5
Математика Математика 4 4 4
Алгебра
Геометрія
Природо-знавство Природознавство
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 2
Фізика
Хімія
Технології Трудове навчання 2 2 2
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3
Разом 29,5+3 29.5+3 29.5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 1,5 1.5 1.5
Факультатив «Таємниці морфології» 1
Використано: 0 1 0
Вакансія: 1.5 0.5 1.5
Гранично допустиме навчальне навантаження 31 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31+3 31+3 31+3

 

 

Додаток 3

Робочий навчальний план

для спеціалізованих 7-х класів з навчанням російською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов

(Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, Табл.4)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
7-А 7-Б
Мови і літератури Українська мова 2.5 2.5
Українська література 2 2
Перша іноземна мова(англійська) 5 5
Друга іноземна мова(французька) 2 2
Мова  національної меншини(російська) 2 2
Інтегрований курс «Література» (корінного народу, національної меншини та зарубіжна) 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1
Всесвітня історія 1 1
Основи правознавства
Мистецтво Музичне мистецтво 0.5 0.5
Образотворче мистецтво 0,5 0.5
Математика Математика
Алгебра 2 2
Геометрія 2 2
Природо-знавство Природознавство
Біологія 1.5 1.5
Географія 1.5 1.5
Фізика 2 2
Хімія 1.5 1.5
Технології Трудове навчання 1 1
Інформатика 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0.5 0.5
Фізична культура** 3 3
Разом 31.5+3 31.5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 0.5 0.5
Використано: 0 0
Вакансія: 0.5 0.5
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 32
Всього (без урахування поділу класів на групи) 31.5+3 31.5+3

 

 

Додаток 4

Робочий навчальний план

для спеціалізованих 8-9-х класів з навчанням російською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов

(Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405, Табл.4)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
8-А 8-Б 8-В 9-А 9-Б
Мови і літератури Українська мова 2 2 2 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова(англійська) 5 5 5 5 5
Друга іноземна мова(французька) 2 2 2 2 2
Мова національної меншини(російська) 2 2 2 2 2
Інтегрований курс «Література» (корінного народу, національної меншини та зарубіжна) 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Всесвітня історія 1 1 1 1 1
Основи правознавства 0.5 0.5
Мистецтво Мистецтво 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Математика Математика
Алгебра 2 2 2 2 2
Геометрія 2 2 2 2 2
Природознавство Природознавство
Біологія 2 2 2 2 2
Географія 2 2 2 1.5 1.5
Фізика 2 2 2 2.5 2.5
Хімія 2 2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 32.5+3 32.5+3 32.5+3 32.5+3 33+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 0.5 0.5 0.5 0 0
Використано: 0 0 0 0 0
Вакансія: 0.5 0.5 0.5 0 0
Гранично допустиме навчальне навантаження 33 33 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32.5+3 32.5+3 32.5+3 33+3 33+3

 

 

 

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, що використовуються

 у 2019/2020 навчальному році

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

 

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова
2 Російська мова
3 Українська література
4 Біологія
5 Всесвітня історія
6 Географія
7 Зарубіжна література
8 Інформатика
9 Історія України
10 Математика
11 Мистецтво
12 Основи здоров’я
13 Природознавство
14 Трудове навчання
15 Фізика
16 Фізична культура
17 Хімія
18 Інтегрований курс «Література»(корінного народу, нац.меншини та зарубіжна)
19 Іноземні мови (англійська та французька) для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови)
20 Всесвітня історія

        

       

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

спеціалізованої загальноосвітньої

школи  І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням англійської  мови

Новокаховської МР

Херсонської області

______________________ О.М.Олійник

______________________ 2019  рік

 

 

 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

спеціалізованої загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8

з поглибленим вивченням англійської мови

Новокаховської МР

Херсонської області

 

 

 

 

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

10-11 класи

 

 

 

 

 

 

Погоджено

на засіданні

педагогічної ради

(протокол № 1

від 30.08.2019 року  серпня 2019)

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Загальні положення освітньої програми
ІІІ ступеня

 

Освітня програма  спеціалізованої загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

№ 8 з поглибленим вивченням англійської мови  Новокаховської МР Херсонської області. П’ятиденний режим роботи навчального закладу визначається на основі нормативно-правових актів та за погодженням з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63).

Освітня програма спеціалізованої загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів

№ 8 з поглибленим вивченням англійської мови  Новокаховської МР Херсонської області розроблена на виконання Закону України «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (стандарт 2004 року), від  20.04.2018 № 408  «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (стандарт 2011 року), постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», на виконання рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради Херсонської області № 150 від 23.04.2018 року     « Про мережу закладів загальної середньої освіти на 2018-2019 навчальний рік».

Освітня програма профільної середньої освіти (далі – Освітня програма) окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт).

Освітня програма визначає:

загальний обсяг навчального навантаження, тривалість і взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчального плану (додаток 1);

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті ;

форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою програмою.

Загальний обсяг навчального навантаження та тривалість і взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-го класу складає 1330 годин/навчальний рік, для учнів 11-го класу  –  1330 годин/навчальний рік.  Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах ІІІ ступеня, (далі – навчальний план).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» не більше 30 учнів. Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Навчальний план зорієнтований на роботу школи ІІІ ступеня за 5-денним навчальними тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Мова викладання українська.

 

№ додатку робочого навчального плану Класи Примітка Типовий навчальний план
1. 10-А з 5-денним режимом занять,з українською мовою навчання,  профільний предмет- іноземна мова (англійська) Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІI ступеня,   затверджена наказом МОН України  від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2 )
2. 11-А з 5-денним режимом занять,з українською мовою навчання, з поглибленим вивченням англійської мови Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІI ступеня,   затверджена наказом МОН України  від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2 )

 

Навчальний план для 10-11 класів розроблено відповідно до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року(для 10-го класу), з 1 вересня 2019 року(для 11-класу). Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів та профільних предметів (додатки 1).

Для складання навчального плану використано варіант організації освітнього процесу № 2, що містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів. Зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами, що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учні  обрали два предмети – «Інформатика» та «Технології», які вивчатимуться  одночасно в 10 і 11 класах з розподілом між ними по 1,5 годині «Технологій» та 1.5 години «Інформатики» на рік.

Профіль навчання – «Англійська мова», –  сформовано закладом освіти на підставі освітніх потреб учнів з урахуванням кадрових можливостей забезпечити якісну його реалізацію висококваліфікованими фахівцями  та матеріально-технічної бази закладу.

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів:

– базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист Вітчизни», «Хімія». «Технології»;

– предмет, що вивчається на профільному рівні: «Англійська мова» та «Друга іноземна мова(французька)»;

За рахунок додаткових годин збільшено кількість годин на вивчення профільного предмету на профільному рівні: «Англійська мова» – на 3 години. Також було запроваджено вивчення спеціальних курсів «Література Англії та США»- 1година  та «Країнознавство»- 1 година.

Години варіативної складової передбачаються на:

 • збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;
 • факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Рішення про розподіл годин варіативної складової прийнято з урахуванням профільного спрямування –  «Англійська мова», кадрового забезпечення, матеріально-технічної бази, бажання учнів та з метою якісної підготовки до ЗНО .

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної складових навчального плану, які обов’язково фінансуються з відповідних бюджетів.

Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Навчальний план 10-11-х класів реалізує зміст освіти залежно від  профілю навчання «Англійська мова», який передбачає поглиблене вивчення  цього предмету на профільному  рівні та вивчення другої іноземної мови – французької  (1 година у 11-А класі, 1 година-у 10-А класі).

Інші предмети вивчаються на рівні стандарту.

Основними напрямами диференціації навчання є:

доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими  індивідуальними  заняттями.

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної ради (протокол № 1 від 30.08.2019) конкретизовано варіативну складову робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів

інваріантної складової, індивідуальні заняття.

За рахунок годин варіативної складової заплановано:

 • Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової:

 

 • курси за вибором:
10-11 класи Література Англії та США 1 год.

 

«Література Великої Британії та Сполучених Штатів Америки» ж-л «Іноземні мови в навчальних закладах» № 6, 2009, Програма курсу за вибором (10-12 класи) Автор: Ігор Мацелюх.
10-11 клас Країнознавство 1 год. Країнознавство та технічний переклад: “Іноземні мови. Програми для профільного навчання 10-11 класи” Київ «Навчальна книга» 2003,Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2266 від 28.04.2001 р.)
 • індивідуальні заняття:
Класи Предмет Кількість годин
11 клас Індивідуальні заняття з історії України 1 година
11 клас Індивідуальні заняття з математики 1 година

 

Індивідуальні заняття з історії України та  з математики учні 11 класу відвідують не повним класом, а за бажанням, тому гранично допустиме навчальне навантаження на одного учня не перевищено.

Предмети інваріантної складової  робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічного забезпечення, обрано такі модулі:

10-11 класи модуль легкої атлетики, модуль гімнастики, модуль баскетболу

 

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, обрано такі модулі для вивчення предмета «Трудове навчання»:

класи хлопці дівчата
10 Технологія дизайну предметів інтер’єру
11 1.     Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини

2.     Креслення

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності формуються відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх враховано при формуванні шкільного навчального середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

 

 

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

10-11 класи

Мови і літератури

Суспільствознавство

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах (Додаток 1).

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об’єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття – це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити, можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з’ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  – Державний стандарт; навчальні програми (додаток 2); підручники, які мають гриф МОН, обрані учителями та затверджені рішеннями педагогічних рад )

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – учні 10 та 11 класів навчаються за кабінетною системою; предметні кабінети, майстерні і спортивна зала обладнані відповідно до вимог Положення про навчальний кабінет та вимог техніки безпеки;

якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять  учителі несуть персональну відповідальність; ;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться у вигляді контрольних, лабораторних і практичних робіт та обліковується у класному журналі.

За організацію  системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідають заступники директора з навчально-виховної роботи Н.С.Мовчан та К.О.Коршунова , які опікуються:

оновленням методичної бази освітньої діяльності;

контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;

моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;

створенням необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах та пілядипломну курсову підготовку.

Освітня програма закладу базової середньої освіти  передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом та якісну підготовку учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. Згідно заяв батьків та відповідно до довідок ЛКК та направлень ПМПК протягом року організовується індивідуальна форма навчання для учнів, які не можуть відвідувати школу  за станом здоров’я.

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднені на веб-сайті закладу освіти .

На основі освітньої програми закладу освіти складено та затверджено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

Робочий навчальний план

для 10-11 класів закладу загальної середньої освіти

(Наказ МОН України від 20.04.2018 №408, Табл.2)

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах
11 10
Базові предмети1 26 27
Українська мова 2 2
Українська  література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова2 2 2
Історія України 1.5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1 1,5
Фізика і астрономія 4 3
Хімія 2 1,5
Фізична культура4 3 3
Захист Вітчизни 1.5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети: 3 3
Інформатика 1.5 1.5
Технології 1.5 1.5
Мистецтво
Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття         9          8
Іноземна мова(англійська) 3 3
Друга іноземна мова(французька) 1 1
Література країни, мова якої вивчається поглиблено 1 1
Країнознавство 1 1
Індивідуальні заняття за вибором (підготовка до ЗНО):                                                         –  з історії України

–  з математики

 

1

1

 

Використано: 8 6
Разом: 34+3 33+3
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38
Вакансія: 1 2

 

Додаток 2

Перелік навчальних програм

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова Рівень стандарту
2. Українська мова в школах з російською мовою навчання Рівень стандарту
3. Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.) Рівень стандарту
4. Біологія і екологія Рівень стандарту
5. Всесвітня історія Рівень стандарту
6. Географія Рівень стандарту
7.  Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
8. Зарубіжна література Рівень стандарту
9. Захист Вітчизни Профільний рівень
10. Інформатика Рівень стандарту
11. Історія України Рівень стандарту
12. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
13. Технології Рівень стандарту
14. Українська література Рівень стандарту
15. Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.) Рівень стандарту
16. Фізична культура Рівень стандарту
17. Хімія Рівень стандарту
18. Російська мова та література (інтегрований курс) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою Рівень стандарту
19. Іноземні мови Рівень стандарту
20. Іноземні мови Профільний рівень

 

 

Розподіл годин варіативної складової

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8

з поглибленим вивченням англійської мови

Новокаховської міської ради Херсонської області

на 2019-2020 навчальний рік

 

Факультативні курси

Назва

факультатив-

ного курсу

Програма, за якою

викладається

факультативний курс

В яких

класах

Кількість

годин в

одному класі

Кількість

класів

Кількість учнів
«Психологіч-

ний розвиток особистості молодшого підліткового віку»

Лист Міністерства

освіти і науки України  № 1/9-413 від 06.06.2013 р.

5 0,5

 

4

 

100
«Таємниці морфології» Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання Факультативний курс. Лист МОН України від 15.07.2013р. № 1/11 – 11508. Укладач О.Ю.Крюченкова. 6 1 1 30
«Русский язык» Факультативний курс для загальноосвітніх навчальних закладів із українською мовою навчання (за новим Держстандартом). Схвалено науково- методичною комісією для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою Лист МОН України від 15.07.2013 № 1/11-11508, укладач О.Ю. Крюченкова. 5 1 3 100

 

Курси за вибором

Назва

факультативу

Програма, за якою

викладається

факультатив

В яких

класах

Кількість

годин в

одному класі

Кількість

класів

Кількість учнів
Країнознавство Країнознавство та технічний переклад: “Іноземнімови. Програми дляпрофільногонавчання 10-11 класи” Київ «Навчальна книга» 2003,Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки України (Лист Міністерстваосвіти і науки України № 1/11-2266 від 28.04.2001 р.) 10

11

1

1

1

1

20

22

Література

Англії та США

«Література Великої Британії та Сполучених Штатів Америки» ж-л «Іноземні мови в навчальних закладах» № 6, 2009, Програма курсу за вибором (10-12 класи) Автор: Ігор Мацелюх. 10

11

1

1

1

1

20

22

 

Директор школи                                                       О.М.Олійник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *